Privacyconvenant

Het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy past de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe in de context van het onderwijs. Hierin worden regels vastgelegd met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen.
Dankzij dit convenant hebben scholen en leveranciers helderheid over wat ze van elkaar kunnen verwachten, zijn de gemaakte afspraken praktisch toepasbaar en wordt er een eenduidige interpretatie van deze afspraken gedeeld door alle betrokkenen.

» Globale woordenlijst