Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacy & gebruikersvoorwaarden Privacybeleid Alle gebruikers

Samenvatting

Bij Edutrainers hechten we waarde aan privacy. Op de deze pagina kunt u de volledige privacyverklaring lezen en op de volgende pagina kunt u hem ondertekenen. Veel leerplezier in Edutrainers Academy.

Volledig beleid

Privacybeleid Edutrainers

Edutrainers biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs. Om deze diensten te kunnen leveren hebben we persoonsgegevens van jou als betrokkene1)nodig. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en jij blijft de ‘baas’ over de door jou verstrekte gegevens. Wij verzamelen persoonsgegevens van gebruikers, klanten en medewerkers. In bepaalde gevallen verzamelen we persoonsgegevens in opdracht van onderwijsinstellingen. Hieronder lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Hiermee voldoen we aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Wie zijn er allemaal bij betrokken?

Onze grootste activiteit is het leveren van producten en diensten aan onderwijsinstellingen. Edutrainers vervult hierbij de rol van ‘verwerker’ van persoonsgegevens. Dit betekent dat voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke benaderd moet worden; in dit geval is dat de onderwijsinstelling.

Edutrainers is lid van NL Digital, een branchevereniging voor aanbieders van digitale diensten https://www.nldigital.nl
Zij ondersteunen Edutrainers bij de implementatie van de AVG.

Edutrainers is zgn. ‘medestander’ van het privacy convenant. Edutrainers handelt daarmee in de geest van het convenant.
Edutrainers werkt als medestander met een ‘algemene verwerkersovereenkomst’ gebaseerd op de ‘model verwerkersovereenkomst’.

 1. Algemene verwerkersovereenkomst
 2. Certificeringschema: informatiebeveiligingsniveau van ICT-dienstverlening.

Wij zorgen ervoor dat we voldoen aan deze afspraken.

Naast onderwijsinstellingen, bedienen we individuele gebruikers en klanten en zijn we werkgever. Edutrainers vervult in deze gevallen de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens. Geldt een van deze situaties voor jou, dan kun je ons dus benaderen voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met het doel om onze producten en diensten te kunnen leveren of om ze te verbeteren. De volgende doeleinden zijn te onderscheiden:

1) Betrokkenen zijn degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. De rechten van deze personen heten in de avg de rechten van betrokkenen.

 • Marketing en Communicatie

Met onze marketing- en communicatieactiviteiten hebben we twee doelen: aan de ene kant willen we je informeren, aan de andere kant willen we je interesseren voor onze producten en diensten. Dat doen we door je nieuwsbrieven te sturen via de mail en door informatie aan te bieden op onze websites.
Om je nieuwsbrieven te kunnen e-mailen gebruiken we jouw naam en e-mailadres.

Op onze website edutrainers.com vind je verschillende formulieren. Deze formulieren kun je invullen en versturen om bijvoorbeeld een demo account aan te vragen of een vraag aan ons te stellen. De gegevens die je invult slaan wij op. Die gegevens kunnen naast je naam en e-mailadres bijvoorbeeld je functie of interesses zijn. De gegevens die je invult hebben we nodig om jou relevante informatie te kunnen sturen. Daarnaast verzamelen we informatie met behulp van cookies. Er zijn verschillende cookies: noodzakelijke, voorkeuren, statistieken en marketing. Bezoek je een van ons websites, dan kies je zelf of en welke cookies verzameld worden naast de noodzakelijke. De noodzakelijke cookies gebruiken we om de websites naar behoren te laten werken.

 • Relatiebeheer

Als we contact met je hebben, verzamelen we persoonlijke gegevens van jou. Dit doen we om je zo goed mogelijk te kunnen helpen door bijvoorbeeld relevante informatie aan te bieden en om contact met jou op te kunnen nemen. Het gaat om deze gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer op werk, de naam van de organisatie waar je werkt en je functie. Als dat nuttig is om je goed te helpen slaan we ook aanvullende persoonsgegevens van jou op, bijvoorbeeld afspraken met ons die je hebt ingepland en op welke dagen je werkt.

 • Aankoop en administratie

Als je een product of dienst bij ons aanvraagt of koopt, slaan we gegevens van jou op. Die gebruiken we om jou dat product of die dienst te leveren en om zo nodig hierover contact op te nemen met jou. We slaan daarom op wat je hebt aangevraagd of besteld, wat de waarde is van de bestelling, wat de reden van je aanvraag is en in welke producten en diensten je geïnteresseerd bent. Ook slaan we jouw contactgegevens op: je naam, telefoonnummer, e-mailadres en de naam en locatie van de organisatie waar je werkt.

 • Leren

We hebben verschillende digitale leeromgevingen: academy.edutrainers.com en spons.nl. Ben je ingelogd in een van deze digitale leeromgevingen, dan worden persoonlijke gegevens van jou verzameld. Dit doen we om de digitale leeromgevingen te laten werken zoals ze zijn bedoeld om deelnemers te laten leren en om leraren te laten begeleiden. Zo worden gegeven antwoorden en ontvangen beoordelingen en feedback opgeslagen. Ook wordt opgeslagen welke pagina’s je bezoekt en wanneer je dat doet. Deze gegevens gebruiken we alleen om de leeromgevingen goed en veilig te laten functioneren: klopt er iets niet, dan kunnen we dat met deze gegevens onderzoeken. Ook je inloggegevens slaan we op. Dit zijn je gebruikersnaam en identificatienummer. Dit is nodig, zodat alleen jij kunt inloggen op jouw account en niet iemand anders.

 • Service en correspondentie

Het kan nodig zijn om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld als je vragen hebt of als we een klacht afhandelen. Daarvoor hebben we jouw contactgegevens nodig. Om onze dienstverlening aan jou te verbeteren willen we ook graag weten hoe je onze systemen gebruikt. Daarvoor maken we gebruik van IP-adres, surfgedrag op de websites, klikgedrag en cookies.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening en als de bescherming van persoonsgegevens door deze partijen van een gelijk niveau is. Bij voorkeur maken we alleen gebruik van partijen uit de Europese Unie. Is dit niet mogelijk, dan maken we gebruik van partijen waarmee de Europese Commissie afspraken heeft gemaakt.
Alleen geautoriseerde medewerkers van Edutrainers en de verbonden partijen (Avetica, CanvassCompany, ActiveCampaign) hebben, via een systeem van autorisatie, toegang tot de persoonsgegevens.
We zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere partijen.
Mocht het voorkomen dat we moeten meewerken aan een justitieel onderzoek, dan zullen we de gegevens die we hebben verstrekken als dat nodig is.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We slaan jouw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is. En wat nodig is wordt bepaald door het doeleinde waarvoor we de persoonsgegevens verwerken.
De persoonsgegevens die we verzamelen voor de doeleinden ‘Aankoop en administratie’ en ‘Personeelsadministratie’ bewaren we zeven jaar na het laatste contact. Alle andere gegevens bewaren we 2 jaar na het laatste contact. Jaarlijks zal bekeken worden wanneer het laatste contact is geweest.
Het komt voor dat we persoonsgegevens geanonimiseerd langer bewaren voor interne analyses en rapportages. Het is natuurlijk altijd mogelijk aan te geven dat je toch wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen (zie: Wat zijn jouw rechten?).

Wat zijn jouw rechten?

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou en daarom heb je bepaalde rechten:

Recht op informatie

Edutrainers is verplicht om de betrokkenen te informeren over de verwerking van hun gegevensverwerkingen.
Betrokkenen hebben het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt, waarom, hoe hun privacy beschermd wordt en hoe zij hun privacy rechten kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de persoonsgegevens gegeven.

Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om zijn eigen persoonsgegevens die door Edutrainers worden verwerkt, in te zien.
Hier hoeft geen reden voor te worden gegeven. De betrokkene mag met redelijke tussenpozen inzage in zijn gegevens vragen. Uitgangspunt is dat de betrokkene een (gratis) kopie krijgt van de opgenomen persoonsgegevens, maar de betrokkene mag ook ‘live’ inzage krijgen in de systemen. Als het inzageverzoek digitaal wordt ingediend, dan krijgt de betrokkene via diezelfde weg de informatie (digitale kopieën).

Recht op rectificatie (correctie)

Edutrainers moet zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt accuraat zijn en blijven. Wanneer de persoonsgegevens niet (meer) kloppen, heeft de betrokkene het recht om deze te laten corrigeren of aan te vullen.

Recht op vergetelheid (gegevenswissing)

Onder bepaalde omstandigheden mag een betrokkene verzoeken om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft een betrokkene het recht om helemaal ‘vergeten te worden’, zodat hij bijvoorbeeld op internet niet voor altijd (ten onrechte) met zijn/haar verleden kan worden geconfronteerd.

Het Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van verwerking houdt in dat betrokkenen in een beperkt aantal gevallen tijdelijk de verwerking van hun persoonsgegevens stil kunnen laten zetten. De verwerking mag dan alleen nog maar in bepaalde gevallen. Dit kan voorkomen als iemand het niet eens is met het gebruik van bepaalde gegevens en een beroep heeft gedaan op correctie van die gegevens. Totdat daarover is beslist worden die betwiste gegevens niet gebruikt door de organisatie.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid)

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat een betrokkene het recht heeft om hun digitale persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere dienstverlener/organisatie. Het doel van dit recht is om de zeggenschap over en uitwisseling van de betrokkenen over hun persoonsgegevens te vergroten. De betrokkene heeft een recht op een kopie in een gangbare en machine leesbare vorm (bijvoorbeeld CSV, JSON en XML).

Recht op bezwaar (verzet) 

Een betrokkene mag in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen (verder) verwerken van persoonsgegevens. Er moet dan sprake zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden die zwaarder wegen dan het belang van Edutrainers om die persoonsgegevens van de betrokkene toch te gebruiken. Totdat deze afweging door het samenwerkingsverband is gemaakt, mag het samenwerkingsverband geen gebruik maken van de persoonsgegevens van de betrokkene.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering)

Bij geautomatiseerde individuele besluitvorming neemt een computersysteem een beslissing op basis van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Eventuele uitkomsten kunnen daardoor niet worden gecorrigeerd en er wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Hier gelden beperkingen voor. Betrokkenen hebben het recht om hier niet aan onderworpen te worden, wanneer dit rechtsgevolgen heeft of het hen op een andere wijze in aanzienlijke mate treft.

Wil je van een van deze rechten gebruikmaken? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar privacy@edutrainers.com

Hoe beveiligen wij onze ICT-systemen?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. De verwerking, opslag en verzending van persoonsgegevens gaat met vaak behulp van ICT-systemen. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden versleuteld verzonden.

Heb je vragen of klachten?

Voor het stellen van vragen of het melden van een klacht over je gegevens of de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met Edutrainers of met de Functionaris Gegevensbescherming van Edutrainers.

Ben je niet tevreden hoe Edutrainers omgaat met jouw privacy? Dan kun je ook contact opnemen met de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ die in Nederland toezicht houdt op naleving van privacywetgeving.

Contact:

Voor vragen over ons privacy beleid: privacy@edutrainers.com
Functionaris Gegevensbescherming:
Mailadres: fg@edutrainers.com
Voor overige vragen: info@edutrainers.com

Bezoekadres: Martin Luther King straat 54, 2131TM Hoofddorp

Postadres:  Martin Luther King straat 54, 2131TM Hoofddorp

Telefoonnummer Edutrainers: 020 – 716 38 07

KvK-nummer Edutrainers: 52453804

Verwerkte persoonsgegevens in schema:Algemene Voorwaarden Edutrainers

Juli 2020

Edutrainers B.V.
Martin Luther King straat 54, 2131TM Hoofddorp

Telefoon: 020 – 716 38 07 info@edutrainers.com www.edutrainers.com

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 • Content: de door Edutrainers via een digitaal platform aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde data, kanalen, modules en andere informatie;
 • Diensten: dienst die aangeboden wordt op een digitaal platform van Edutrainers in de vorm van software (software as a Service), het ter beschikking stellen van Content, dan wel andere vormen van diensten in de breedste zin van het woord.
 • Edutrainers: Edutrainers B.V.;
 • Licentie: het niet-exclusieve en tijdelijke gebruiksrecht op de Content en/of Diensten die door Edutrainers in abonnementsvorm worden verleend aan de Opdrachtgever;
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Edutrainers een rechtsbetrekking aangaat;
 • Overeenkomst: de tussen Edutrainers en Opdrachtgever gesloten of te sluiten overeenkomst, inclusief alle daarbij horende documenten en bijlagen met alle daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, tot het leveren van Diensten en/of het ter beschikking stellen van Content.
Artikel 1 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Edutrainers als licentieverlener, verkoper, leverancier of verhuurder van zaken en/of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Afwijkingen van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde zijn voor Edutrainers slechts bindend indien en voor zover Edutrainers zich uitdrukkelijk en schriftelijk met genoemde afwijkingen akkoord heeft verklaard.

 3. De toepasselijkheid van andere (inkoop)voorwaarden wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders in de Algemene voorwaarden bepaald, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Edutrainers heeft te allen tijde het recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing op de Overeenkomst tussen Edutrainers en de Opdrachtgever. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden worden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden.

 5. Wanneer een bepaling uit de Algemene voorwaarden conflicteert met een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Edutrainers het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Edutrainers verstrekte gegevens waarop Edutrainers haar offerte heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente fouten.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Edutrainers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief de kosten die Edutrainers in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Betaling van facturen geschiedt binnen een termijn van 21 dagen na factuurdatum op een door Edutrainers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Edutrainers aangegeven. Edutrainers is gerechtigd om periodiek te factureren.

 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij over het openstaande bedrag tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

 4. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de datum van 31 december passeert, is, tenzij schriftelijk een vaste prijs voor een overeengekomen termijn is bepaald, Edutrainers gerechtigd om de overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

Artikel 4 – Totstandkoming van de opdracht

 1. Een Overeenkomst tussen Edutrainers en Opdrachtgever komt tot stand zodra Edutrainers de opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

 2. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige overeenstemming bestaat tussen partijen. De overeenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Edutrainers op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

 1. Bij het online bestellen van een Licentie doorloopt de Opdrachtgever (een onderwijsinstelling, bedrijf of particulier) de bestelprocedure zoals die online is geprogrammeerd volgens gangbare procedures. Alvorens de bestelling te finaliseren moet de besteller zich akkoord verklaren met de online geformuleerde voorwaarden alsmede de Algemene voorwaarden. De Opdrachtgever heeft na het online bestellen nog 3 dagen om zijn bestelling kosteloos te annuleren. Daarna is de Opdrachtgever in alle gevallen het volledige offertebedrag verschuldigd.

 2. Bij het op maat maken van een Licentie, het verrichten van aanpassingen aan en/of aanvullingen op de Licentie, het verrichten van consultancydiensten, technische werkzaamheden en/of teamsessies werkt Edutrainers met offertes die elektronisch worden aangeboden. Een Opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging (die altijd deel uitmaakt van een offerte) voor akkoord elektronisch of per post bevestigen. Na het bevestigen van de opdracht is de Opdrachtgever altijd het volledige offertebedrag verschuldigd, tenzij in overleg met Edutrainers en met wederzijdse instemming het aanbod wordt aangepast. Indien het uitvoeren van teamsessies deel uitmaakt van de opdracht, dan kunnen deze sessies tot 48 uur voorafgaand aan het moment van uitvoering tegen 50 procent van het volledige offertebedrag worden geannuleerd. Als de annulering binnen 48 uur voor de overeengekomen termijn van uitvoering wordt gedaan is de Opdrachtgever het volledige offertebedrag verschuldigd.

Artikel 5 – Duur en einde van de Overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. Daarna wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode en vervolgens opnieuw met een jaar, totdat de overeenkomst met een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar wordt opgezegd.

 2. Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de tekortschietende partij het gebrek of het nalaten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Edutrainers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 4. Edutrainers behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen, indien op grond van veranderingen, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.

 5. Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, dan eindigt per direct ook de Licentie. Dat betekent onder meer dat het de Opdrachtgever niet langer vrijstaat om de verkregen Content en alle zaken die voortvloeien uit de Diensten van Edutrainers in nieuwe projecten te gebruiken.

Artikel 6 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Edutrainers tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen. Deze nadere afspraken kunnen geen verband houden met het aantal Licenties of de overeengekomen prijs.

 2. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien de Overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.

 3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Edutrainers de Opdrachtgever hierover in ieder geval naderhand inlichten. De Opdrachtgever is verplicht de eventuele extra kosten in verband met de wijziging van de werkzaamheden ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Edutrainers zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Edutrainers en de Opdrachtgever zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goede opdrachtnemer en opdrachtgever in acht nemen.

 2. Edutrainers betracht alle redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid bij het verlenen van haar Diensten en Content, maar garandeert niet dat deze foutloos zijn en zonder onderbreking functioneren. Edutrainers spant zich maximaal in om fouten en onderbrekingen te voorkomen en in voorkomend geval zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 3. De Diensten en Content van Edutrainers die als een Licentie worden geleverd, worden “as is” geleverd. Dit houdt in dat deze de gebruiksmogelijkheden heeft die de Opdrachtgever aantreft, welke de Opdrachtgever voetstoots aanvaardt. De Opdrachtgever aanvaardt dat de aangeboden dienst een standaard dienst is, dat wil zeggen dat de Software door Edutrainers aan al haar klanten op dezelfde wijze wordt aangeboden en geleverd.

 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voorzieningen beschikbaar zijn, waarvan Edutrainers aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

 5. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Edutrainers staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Edutrainers het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Edutrainers het recht om de daardoor ontstane kosten, waaronder begrepen kosten in verband met bezettingsverlies, in rekening te brengen.

 6. Edutrainers is gerechtigd om derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever geschiedt uitsluitend met instemming van Edutrainers.

Artikel 8 – Voortgang, rapportage en evaluatie

 1. Edutrainers zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van zijn werk. Daarbij verschaft Edutrainers desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast.

 2. Edutrainers houdt op de door hem gekozen wijze documentatie van de door hem uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Edutrainers waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

 3. De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot opleidingen kan steekproefsgewijs onderworpen zijn aan een opdrachtevaluatie door Edutrainers dan wel een onafhankelijk, extern instituut. Dit laatste geschiedt door toezending van het opdrachtevaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld aan het controlerend instituut te retourneren, dan wel door een telefonische enquête.

Artikel 9 – Gedragsregels

 1. Edutrainers is lid van NLdigital en committeert zich aan de NLdigital Gedragscode. De gedragscode is te raadplegen via www.nldigital.nl.

 2. Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot opleidingen worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode van NLdigital. De Opdrachtgever en Edutrainers kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de Opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek besproken.

 3. Edutrainers zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met de gedragscode van NLdigital.

Artikel 10 – Gebruik van de Diensten en Content van Edutrainers

 1. Voor de afname van de Content of alle zaken die voortvloeien uit de Diensten van Edutrainers verkrijgt de Opdrachtgever een gebruiksrecht op basis van een Licentie. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een overdracht van enig eigendomsrecht, ten dit expliciet in de Overeenkomst is bepaald. Het gebruik van alle relevante (software)producten die benodigd zijn om de Content en Diensten van Edutrainers en die voorwerp zijn van de Overeenkomst, maken onderdeel uit van dit gebruiksrecht.

 2. De Content en Diensten van Edutrainers mogen door de Opdrachtgever uitsluitend in de eigen onderneming, organisatie of instelling van de Opdrachtgever worden gebruikt, tot het maximum van het in de overeenkomst genoemde aantal personen, projecten of beschreven gebruik, een en ander conform het gestelde in de Overeenkomst. Indien een persoonsgebonden Licentie overeengekomen is, verplicht de Opdrachtgever zich het gebruik tot die persoon te beperken.

 1. In geval van niet overeengekomen gebruik heeft Edutrainers het recht op een vergoeding van ten minste driemaal de totale opdrachtsom, onverminderd het recht van Edutrainers een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, onthoudt De Opdrachtgever zich van het ongeoorloofd gebruik van de Content of alle zaken die voortvloeien uit de Diensten van Edutrainers, voor een ander doel dan overeengekomen, waardoor schade voor de Diensten en/of andere klanten en/of overbelasting en/of een storing ontstaat of kan ontstaan. Ook is het de Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruik van de Content of alle zaken die voortvloeien uit de Diensten van Edutrainers op enigerlei wijze direct of indirect aan een derde beschikbaar te stellen.

 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om back-up kopieën van de ter beschikking gestelde Content of de uit de Diensten van Edutrainers voortvloeiende zaken te maken.

 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Content of de uit de Diensten van Edutrainers voortvloeiende zaken te verkopen, te verhuren, te vervreemden of over te dragen.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst door Edutrainers ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen of producten, zoals Diensten en Content, berusten uitsluitend bij Edutrainers of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Aan de Opdrachtgever worden nooit eigendomsrechten van Content of Diensten overgedragen, maar enkel gebruiksrechten in de vorm van een Licentie ter beschikking gesteld.

 3. Voor zover Edutrainers aan de Opdrachtgever Content of andere digitale Diensten ter beschikking stelt, verleent Edutrainers aan de Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst een Licentie voor de functies waarvoor de Content of de Diensten zijn ontwikkeld, voor intern gebruik, binnen de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening van de Opdrachtgever. Het gebruiksrecht is beperkt tot de gebruikelijke bestemming van de Content of Diensten.

 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Content of alle zaken die voortvloeien uit de Diensten van Edutrainers geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te bewerken dan wel te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edutrainers. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid verbeurt de Opdrachtgever aan Edutrainers, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van

  € 5.000 per afzonderlijke overtreding, te vermeerderen met een boete van € 2.500 per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Edutrainers om volledige of aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 5. De broncode van softwaretoepassingen wordt niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

 1. Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. De informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

 2. Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgevonden, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 13 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor die gevallen waar partijen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst over persoonsgegevens van de andere partij komen te beschikken, zullen partijen handelen met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid van Edutrainers. In alle gevallen worden persoonsgegevens slechts verwerkt met inachtneming van het privacy beleid van Edutrainers en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Het privacy beleid maakt onlosmakelijk deel uit van de Algemene voorwaarden en is te raadplegen via www.edutrainers.com.

 2. Wanneer partijen persoonsgegevens verwerken, zullen zij een verwerkersovereenkomst sluiten, waarbij de Opdrachtgever (dan wel diens opdrachtgever) als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt aangemerkt en Edutrainers wordt aangemerkt als ‘verwerker’. Een modelversie van de verwerkersovereenkomst maakt deel uit van het in lid 1 genoemde privacy beleid.

 3. Edutrainers zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van en in samenspraak met de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken, waarbij het Edutrainers niet is toegestaan de van de Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

 4. Indien de persoonsgegevens door Edutrainers worden vastgelegd, dan zal Edutrainers: § De persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk;

 • Op verzoek van de Opdrachtgever deze inzage geven in de betreffende persoonsgegevens;
 • Op verzoek van de Opdrachtgever de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verbeteren;
 • Op verzoek van de Opdrachtgever de betreffende persoonsgegevens verwijderen, doch uitsluitend indien deze gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van enige overeenkomst;
 • Indien de gegevens op verzoek van de Opdrachtgever worden verwijderd, deze uitsluitend geheel verwijderen uit de actieve bestanden, niet uit eventueel bewaarde backups;
 • Als de onderliggende opdracht wordt beëindigd, de betreffende gegevens vernietigen (c.q. originele, niet-digitale stukken retourneren), behoudens een bewaarplicht conform de geldende wet- of regelgeving.

 1. Edutrainers staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, dan zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 2. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Edutrainers mee aan een onafhankelijke audit zodat de Opdrachtgever zich een beeld kan vormen over de door Edutrainers genomen maatregelen zoals in voorgaande lid omschreven. De eventuele kosten hiervoor, inclusief de kosten van de door Edutrainers ingezette medewerkers tegen het tarief dat voor die medewerkers geldt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 3. De Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het nemen van technische en organisatorische maatregelen binnen zijn eigen organisatie ten einde onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De Opdrachtgever vrijwaart Edutrainers voor alle aanspraken van derden, betrokkenen en/of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op naleving van de AVG inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder inbegrepen de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 14 – Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over Licentie, de Content, de verrichte Diensten en/of werkzaamheden en/of levering van materialen en/of goederen en/of materialen dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk te worden gemeld aan Edutrainers. Klachten en gebreken worden zoveel mogelijk in samenspraak met de Opdrachtgever opgelost.

 2. Indien naar het oordeel van Edutrainers sprake is van een gegronde klacht, zal Edutrainers de werkzaamheden en/of diensten alsnog verrichten en/of de goederen en/of de materialen alsnog leveren, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten en/of levering van goederen en/of materialen niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Edutrainers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 4. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van Edutrainers en kan die verplichtingen ook niet opschorten, alles tenzij in een aanhangige procedure een beroep op opschorting wordt gedaan en dan slechts totdat in die procedure uitspraak is gedaan, dan wel het geschil in der minne tot een einde is gekomen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Edutrainers niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade et cetera aan roerend en/of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden. Voorts is Edutrainers niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill van het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever en/of derden. Voor zover de Edutrainers voor de uitvoering van de overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derde(n), zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van handelen of nalaten van deze derde(n) ook niet aan Edutrainers toegerekend kunnen worden.

 1. De eventuele aansprakelijkheid van Edutrainers, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen die uit eventuele toerekenbare tekortkoming, zal nimmer meer bedragen dan het netto factuurbedrag, exclusief porti, ter zake van de verrichte leveranties en/of diensten waaruit de eventuele schade is ontstaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover de aansprakelijkheidsassuradeuren van Edutrainers geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan opdrachtgever en/of derden.

 2. Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van Content en Diensten op grond van een Licentie, dan zal eventuele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, nimmer meer bedragen dan de het netto factuurbedrag van een Licentie voor de duur van één jaar.

 3. De eventuele aansprakelijkheid van Edutrainers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Edutrainers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Edutrainers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 8 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Edutrainers meldt.

 5. De Opdrachtgever vrijwaart Edutrainers voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Opdrachtgever aan Edutrainers is geleverd.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Tekortkomingen van Edutrainers in de nakoming van de Overeenkomst dan wel enige rechtshandeling kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Overmachtsituaties worden steeds aangemerkt als niet aan Edutrainers toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

 2. Bij overmacht heeft Edutrainers het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dat zulks weer mogelijk is, op welke moment Edutrainers ook gerechtigd is eventuele prijswijzingen door te berekenen. Indien de uitvoering van de Overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van Edutrainers, is de Opdrachtgever gehouden aan Edutrainers een vergoeding te betalen naar rato van hetgeen reeds door Edutrainers aantoonbaar is gepresteerd.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en alle opdrachten die uit de Overeenkomst voorvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende opdrachten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 18 – Overige bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden of Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of Overeenkomst hun rechtskant. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast de strekking van de Algemene voorwaarden of Overeenkomst niet aan.

 2. (Tussentijdse) beëindiging van Overeenkomst ontslaat partijen niet van de bepalingen die naar hun aard voortduren na afloop van Overeenkomst, zoals die over geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom en toepasselijk recht en geschillen.